اساسنامه انجمن علمی

اساسنامه انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی


فصل اول: کليات و اهداف

 

ماده 1: به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي و کارگروهی، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمن‌ علمي دانشجويي...که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

 

ماده 2: انجمن موسسه اي غير انتفاعي است که در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي کند. و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است. دبير انجمن نماينده قانوني آن است.

 

ماده 3: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود. و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي و قوانين مصوب انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 

فصل دوم: وظايف و فعاليت ها

ماده 4: به منظور نيل به اهداف تعريف شده در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن فعالیت‌های زير را انجام خواهد داد:

 • مناظره و نقد علمي
 • هم‌انديشي و نشست‌هاي تخصصي
 • مطالعات و پژوهش‌هاي علمي
 • نشر و ترويج يافته‌هاي علمي
 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي تقويتي، تكميلي و تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي، همایش، كنفرانس‌ها و جشنواره‌ها
 • بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فناوري
 • استفاده از ظرفیت‌های رسانه مجازی در حوزه علم و فناوری

 

فصل سوم: شرايط عضويت

ماده 5:

5-1. عضو عادی: دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی مربوطه را تکمیل می نمایند

5-2. عضو فعال: اعضایی از انجمن علمی مربوطه که بیش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای مرکزی  شاخص های فعال بودن در انجمن های علمی را کسب کرده باشند.

 

ماده 6: عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

6-1. استعفاي کتبي

6-2. عدم رعايت مقررات و انضباط انجمن

تبصره: تائيد خاتمه عضويت با نظر شورای مرکزی انجمن است.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 7: ارکان اصلي انجمن عبارتند از:

الف: مجمع عمومی ب: شورای مرکزی ج: دبیر د: گروه‌ها و کمیته‌ها

 

الف: مجمع عمومي:

ماده 8: شورايي متشکل از اعضای فعال انجمن علمی مربوطه می باشند. ديگر اعضا مي توانند بدون حق راي در مجمع عمومي شرکت کنند. تشکيل مجمع عمومي به نحو زير است:

8-1. مجمع عمومي سالي يک بار تشکيل مي شود. و با حضور يا اجازه کتبي نمايندگي دو سوم اعضاي فعال انجمن رسميت مي يابد. و تصميمات آن با اکثريت نصف بعلاوه يک معتبر است.

تبصره. بدیهی است در اولین مجمع عمومی برای انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن علمی، استثنااً اعضای عادی  داری حق رای می باشند.

8-2. در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با فاصله زمانی کمتر از یک هفته تشکيل مي شود. و با هر تعداد از اعضا رسميت مي‌يابد.

8-3. مجمع عمومی فوق العاده با خواست کتبی یک سوم اعضاء مجمع عمومی و دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکل می گردد.

تبصره1: دعوت نامه براي تشکيل مجمع عمومي به صورت کتبي و اطلاعيه و پانزده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي به اطلاع اعضا برسد.

 

ماده 9: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده:

9-1. انتخاب اعضاي شورای مرکزی.

9-2. تصويب خط مشي انجمن.

9-3.  بررسي و تصويب پيشنهادهاي شورای مرکزی.

9-4. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

9-5. تصويب آئين نامه اجرايي و تغييرات آن.

9-6. بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

9-7. عزل شورای مرکزی.

9-8. تصويب انحلال انجمن.

تبصره1: مجمع عمومي را هيات رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر  و کارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي اداره مي کنند.

تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه با اغلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که براي انتخاب شدن در شورای مرکزی داوطلب شده اند.

تبصره 4: مجمع عمومي فوق العاده تنها به منظور تصميم گيري در مورد بندهاي 4-9 و 5-9 و 7-9 و 8-9 تشکيل مي شود.

 

ب: شورای مرکزی

ماده 10: اعضای شوراي مرکزی انجمن علمي متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي مجمع عمومی انجمن، با رأي مستقيم آنان و كسب اكثريت نسبي آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط زیر براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

10-1. عضويت در شورای مرکزی افتخاري است.

10-2. شورای مرکزی حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبي نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.

10-3. کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي دبير و مهر انجمن معتبر است.

10-4. جلسات شورای مرکزی با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق کل اعضاي حاضر شورای مرکزی معتبر است.

10-5. شرکت بازرس در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق راي مجاز است.

10-6. شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر 2 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب شورای مرکزی جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به دفتر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشکده ارسال و يا تحويل دهد.

10-7. شورای مرکزی پيشين تا تائيد شورای مرکزی جديد توسط مديريت فرهنگي دانشکده مسئوليت امور انجمن را برعهده دارد.

 

ماده 11: شورای مرکزی و دبير انجمن نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل است:

11-1. جذب دانشجويان علاقه‌مند و خلاق به فعاليت‌هاي علمي‌ـ پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اين‌گونه فعاليت‌ها

11-2. برنامه‌ريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي ادواري و سالانه انجمن

11-3. برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و انجمن‌هاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه‌ها

11-4. برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترك

11-5. برنامه‌ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي

11-6. همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداف و فعاليت‌هاي علمي انجمن

11-7. تشكيل كميته‌هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها(از جمله کمیته مالی و ارزیابی)

11-8. برگزاري انتخابات شوراي مرکزی دوره بعد

11-9. تدوين برنامه‌هاي سالانه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده

فصل پنجم: کمیته‌های انجمن علمي

ماده 12 : انجمن مي تواند گروه‌ها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که براساس وظايفي که شورای مرکزی براي آنها تعيين مي کنند به فعاليت  مي پردازند:

 1. گروه هاي انتشارات و توليدات علمي.
 2. گروه هاي مطالعاتي و تخصصي.
 3. گروه هاي آمار و اطلاعات و بانک هاي اطلاعاتي.
 4. گروه هاي آموزشي و پژوهشي.
 5. گروه هاي ارتباطات و روابط عمومي.
 6. و...

 

فصل ششم: بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه:

ماده 13: منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-13. درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي.

2-13. دريافت کمک ها و هدايا.

3-13. حمایت های دانشگاه

تبصره. کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

 

ماده 14. کليه وجوه و مدارک و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل  دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت کننده يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

ماده 15. در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت دانشکده به يکي از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه واگذار کند.

 

ماده 16. جزئيات اجرائي اين اساسنامه در آئين نامه اجرايي توسط شورای مرکزی انجمن تعيين مي گردد.

 

ماده 17. هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بلافاصله به صورت کتبي به دفتر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشکده اطلاع و پس از تصويب معتبر مي باشد.

 

 


تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۲۰:۰۷ | دفعات بازدید: ۱۸۹ بازدید
دیدگاه های کاربرانثبت نظرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب